До розділу

 

Статут Духовного центру "Руське Православне Коло"

На чергове Віче готується нова редакція Статуту ДЦ РПК.

В проект внесений пункт 6.9 за вимогу чинного законодавства.

Просимо давати пропозиції щодо Статуту голові Управи волхву Яромиру rid@svarga.dp.ua

 

 

Прийнято Вічем

Духовного центру "Руське Православне Коло"

в  _____________місто _____________дата

 

Верховний Волхв (Голова РПК)

Світовит Пашник

 

 

СТАТУТ

 

Духовного центру

"Руське Православне Коло"

 

м. ____________

2018 р.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Духовний центр "Руське Православне Коло" (далі – РПК) є релігійною організацією, що створена на підставі Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" і діє у відповідності до Конституції та чинного законодавства України, а також згідно з цим Статутом і внутрішніми документами, які видаються у відповідності до вищезазначених нормативних актів.

1.2. РПК є правонаступником споконвічних громад Руської Віри.

1.3. РПК є неприбутковою організацією.

1.4. РПК діє на засадах добровільності й рівноправності членства, виборності та підзвітності керівних органів, на принципах самоврядування.

1.5. РПК здійснює свою діяльність у взаємодії з державними органами, об’єднаннями громадян, релігійними організаціями, підприємствами.

1.6. РПК має статус юридичної особи з часу державної реєстрації. РПК має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки, штампи і емблеми з власним найменуванням та іншу атрибутику. Зразки атрибутики затверджуються Вічем РПК.

1.7. Кругла печатка РПК містить власний символ, затверджений рішенням Віча, назву "Руське Православне Коло" та інші написи у відповідності до вимог чинного законодавства України.

1.8. РПК виступає стороною судового розгляду або третьою особою від свого імені, а також з метою захисту прав та інтересів своїх учасників у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством.
1.9. Юридична адреса РПК: _________________________________________________________

 

2. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ РПК

2.1. Головні завдання РПК сповідування і поширення істинних духовно-наукових знань народу Русі – Руської Православної Віри. Донесення до широких кіл громадськості відомостей щодо здорового способу мислення та життя на засадах родового звичаю русинів. Відродження Духовної Країни Свята Русь на її історичних землях.

2.2. Напрямки діяльності РПК:

- проведення богослужінь;

- здійснення благодійної діяльності;

- організація духовної освіти;

- сприяння діяльності громад РПК;

- спорудження та забезпечення діяльності храмів, святилищ, священних гаїв, місць паломництва, освітньо-виховних закладів, навчально-відпочинкових таборів тощо;

- правове виховання та захист громад і окремих рідновірів;

- захист Природи;

- видання духовної літератури, поширення просвітницьких відомостей на різноманітних носіях створення радіо- і телепередач;

- налагодження співробітництва з українськими та зарубіжними державними органами, релігійними та громадськими організаціями та об'єднаннями, фондами, підприємствами, установами тощо;

- залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для досягнення завдань та напрямків діяльності РПК;

- надання окремим громадянам та їхнім об’єднанням допомоги у здійсненні програм, що відповідають завдань та напрямків діяльності РПК;

- участь у підготовці та інших масових заходів;

- організація та проведення, самостійно чи за участю інших фізичних і юридичних осіб, конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів, виставок, концертів, мандрівок, презентацій, лекції, що відповідають завданням та напрямкам діяльності РПК;

- здійснення іншої діяльності у відповідності із Статутом РПК та чинним законодавством України.

 

3. УЧАСТЬ У РПК

3.1. Участь у РПК є добровільною, фіксованою та колективною.

3.2. Учасниками РПК можуть бути релігійні громади, що створені і діють у відповідності до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», пройшли випробування, прийняті рішеннями Віча РПК, визнають цей Статут, беруть участь у діяльності РПК.

3.3. Умови проходження випробування встановлюються внутрішніми документами РПК.

3.4. Рішення про прийняття або виключення учасників РПК розглядається та вирішується Головою РПК та Управою РПК і затверджується Вічем РПК на підставі поданої письмової заяви.

3.5. Вибуття з РПК здійснюється за власною ініціативою учасника на підставі письмової заяви, або виключення за рішенням Віча РПК на підставах та порядку передбачених внутрішніми документами РПК. Учасники, що вибули з РПК не мають права на частину майна та коштів РПК у будь-якому випадку.

3.6. Учасники РПК мають право:

- делегувати своїх представників для участі у Вічі РПК, у порядку, встановленому відповідним положенням, яке затверджується Вічем РПК;

- брати участь в обговоренні та прийнятті рішень з усіх питань діяльності РПК;

- вносити на розгляд органів управління пропозиції з усіх питань діяльності РПК;

- пропонувати кандидатури до статутних органів РПК;

- брати участь у всіх видах діяльності РПК;

- брати участь у заходах, що проводяться РПК;

- одержувати необхідну інформацію про діяльність РПК;

- звергатися по допомогу до РПК для захисту своїх прав та законних інтересів;

- входити до будь-яких об'єднань громадян, діяльність яких не суперечить Статуту РПК;

- користуватися пільгами, встановленими для учасників РПК;

- вільного виходу з РПК.

3.7. Учасники РПК зобов'язані:

- визнавати Статут РПК і дотримуватись його вимог;

- утримуватись від дій, які завдають будь-якої шкоди РПК та інтересам Руського народу;

- надавати всебічну допомогу РПК в реалізації його статутних завдань;

- своєю діяльністю зміцнювати авторитет і матеріальну самостійність РПК;

- виконувати рішення статутних органів РПК;

- брати участь в діяльності статутних органів РПК.

 

4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ РПК

4.1. Статутними органами РПК є:

- Віче РПК;

- Верховний Волхв РПК – Голова РПК;

- Коло Владик РПК;

- Наглядова Рада РПК;

- Управа РПК.

4.2. Вищим керівним органом РПК є Віче РПК.

4.3. Віче РПК проводяться не менше одного разу на два роки. Позачергове Віче РПК може бути проведене на вимогу не менше 1/3 громад-учасників РПК, Голови РПК, Наглядової Ради РПК.

4.4. Про скликання Віча РПК учасники РПК повідомляються Колом Владик РПК не пізніше, ніж за один тиждень до дати проведення Віча РПК.

4.5. Віче РПК визнається правочинним за умови участі в ньому половини повноважних представників громад – учасників РПК.

4.6. Порядок делегування громадами-учасниками РПК повноважних представників для участі у Вічі РПК визначається у відповідному положенні, яке затверджується Вічем РПК.

4.7. До виключної компетенції Віча РПК належать наступні питання:

- визначення основних напрямків діяльності РПК і прийняття відповідних документів;

- вирішення питань про реорганізацію та ліквідацію РПК;

- затвердження Статуту РПК і внесення до нього змін та доповнень;

- обрання Голови РПК та членів Кола Владик РПК;

- обрання Заступника Голови Кола за поданням Голови Кола;

- обрання Голови та членів Наглядової Ради;

- затвердження звітів Голови РПК та Голови Наглядової Ради РПК;

- затвердження символіки РПК;

- вирішення питання про прийняття та виключення учасників РПК;

- прийняття рішення про створення установ та організацій, заснування підприємств РПК.

4.8. Всі рішення РПК приймаються 2/3 голосів від кількості голосів повноважних представників громад – учасників РПК присутніх на Вічі РПК шляхом відкритого голосування.

4.9. Керівником РПК є його Верховний Волхв РПК (Голова РПК), обраний строком на п'ять років з числа волхвів.

4.10. Перші вибори Голови РПК проводяться на Установчому Вічі РПК.

4.11. Голова РПК:

- визначає час, місце та порядок денний засідань Кола Владик РПК та керує його діяльністю;

- затверджує Колом Владик РПК структуру, штатний розклад, систему оплати праці Управи РПК та інші внутрішні документи;

- видає накази та розпорядження, стосовно роботи Управи РПК, здійснює прийом на роботу та звільнення працівників Управи РПК;

- узагальнює поточні плани роботи РПК і подає їх на розгляд Віча РПК;

- звітує перед Вічем РПК;

- представляє РПК у стосунках з іншими юридичними та фізичними особами, органами влади та управління, в судах, міжнародних організаціях;

- підписує всю офіційну документацію РПК;

- відкриває рахунки в установах банків, проводить операції по них;

- укладає від імені РПК господарські та інші угоди, здійснює інші адміністративні дії, що спрямовані на реалізацію статутних положень, рішень Віча РПК;

- розпоряджається коштами та майном Кола у відповідності до рішень Віча РПК;

- несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових фондів.

4.12. У разі відсутності Голови РПК, його обов'язки виконує Заступник Голови РПК або призначена Головою РПК особа з числа осіб, обраних до Кола Владик РПК.

4.13. Коло Владик РПК є Керівним органом РПК, що діє у період між Вічами РПК.

4.14. До складу Кола Владик РПК входять Голова РПК, Заступник Голови РПК, Владики країв та інші особи, обрані Вічем РПК до Кола Владик РПК;

4.15. Коло Владик РПК може приймати рішення щодо поточної діяльності РПК, окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Віча РПК. До компетенції Кола Владик РПК відноситься вирішення таких питань:

- розроблення плану заходів РПК;

- реалізація рішень Віча РПК;

- ведення реєстрів та листування із громадами-учасниками РПК (спільно із Управою РПК);

4.16. Рішення Кола Владик РПК приймаються 2/3 голосів від кількості осіб, обраних до Кола Владик РПК.

4.17. Виконавчим органом РПК є Управа РПК, що складається з осіб призначених Головою РПК. Повноваження та порядок формування Управи РПК визначаються внутрішніми документами РПК.

4.18. Наглядова Рада РПК обирається Вічем РПК строком на два роки у кількості не менше трьох осіб. До неї входять: Голова Наглядової Ради РПК, його заступник та секретар. Діяльність Наглядової Ради РПК визначається Положенням про неї, що затверджується Вічем РПК.

4.19. Засідання Наглядової Ради РПК скликаються за мірою необхідності, але не менше одного разу на рік.

4.20. Голова РПК не може бути членом Наглядової Ради РПК.

4.21. Наглядова Рада РПК підзвітна Вічу РПК.

4.22. Наглядова Рада РПК не менше одного разу на рік проводить перевірку роботи органів РПК з питань виконання ними планів роботи, вимог Статуту РПК, рішень Віча РПК ведення діловодства, контролює фінансово-господарську діяльність.

4.23. У період між Вічами РПК Наглядова Рада РПК при виявленні порушень інформує про них Голову РПК з метою вжиття заходів для їх усунення.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РПК

5.1. РПК має право:

- засновувати і утримувати вільно доступні місця богослужінь, релігійних зібрань, святі місця (місця паломництва) тощо;

- безперешкодно проводити богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії в культових будівлях і на прилеглій території, у місцях паломництва, установах релігійних організацій, на кладовищах, в місцях окремих поховань і крематоріях, квартирах і будинках громадян, а також в установах, організаціях і на підприємствах у військових частинах за ініціативою їх трудових колективів (військовослужбовців) і згодою адміністрації (командування), а також в лікарнях, госпіталях, будинках для престарілих та інвалідів, місцях попереднього ув'язнення і відбування покарання тощо;

- на придбання, володіння і використання релігійної літератури, а також інших предметів й матеріалів релігійного призначення;

- виготовляти і розповсюджувати предмети релігійного призначення, релігійну літературу та інші інформаційні матеріали релігійного змісту;

- засновувати підприємства для випуску релігійної літератури і виробництва предметів культового призначення;

- утворювати центри, братства, асоціації, інші об’єднання громадян для здійснення добродійництва, вивчення та розповсюдження релігійної літератури та іншої культурно-освітньої діяльності на підставі своїх статутів, що реєструються в порядку, встановленому для об'єднань громадян;

- здійснювати добродійну діяльність і милосердя як самостійно, так і через громадські фонди;

- встановлювати і підтримувати міжнародні зв'язки та прямі особисті контакти, включаючи виїзд за кордон для паломництва, участі в зборах та релігійних заходах;

- направляти громадян за кордон для навчання в духовних навчальних закладах і приймати з цією метою іноземних громадян;

- приймати на роботу громадян за трудовим договором у письмовій формі, який підлягає реєстрації в установленому порядку;

- використовувати для своїх потреб будівлі і майно, надане на договірних засадах державними, громадськими організаціями або громадянами;

- отримувати у безоплатне користування або у власність культові будівлі і майно, які становлять державну власність;

- отримувати у безоплатне користування культові будівлі та інше майно, які становлять історичну, художню або іншу культурну цінність за умови додержання установлених правил охорони і використання пам'яток історії та культури;

- переважне право на передачу культових будівель із земельною ділянкою, необхідною для обслуговування цих будівель;

- засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні), благодійні фонди, засоби масової інформації, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, які діють на підставі своїх статутів (положень), що реєструються у встановленому порядку.

5.2. РПК має інші права, передбачені чинним законодавством.

 

6. МАЙНОВИЙ СТАН, ВЛАСНІСТЬ, ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ РПК

6.1. РПК має право власності на майно, придбане або створене ним за рахунок власних коштів, пожертвуване громадянами, організаціями або передане державою, а також придбане на інших підставах, передбачених законом.

6.2. У власності РПК можуть бути будівлі, предмети культу, об'єкти виробничого, соціального і добродійного призначення, транспорт, кошти та інше майно, необхідне для забезпечення його діяльності.

6.3. У власності РПК може бути також майно, що знаходиться за межами України.

6.4. РПК має право звертатися по добровільні фінансові та інші пожертвування і одержувати їх.

6.5. Порядок використання коштів та майна РПК визначається керівними органами РПК. Кошти та майно РПК можуть бути використані лише на досягнення мети та статутних завдань РПК.

6.6. Фінансові та майнові пожертвування, як і інші доходи РПК, не оподатковуються, за винятками, передбаченими чинним законодавством.

6.7. Будівництво культових та інших будівель РПК здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством для об'єктів цивільного призначення.

6.8. На майно культового призначення, що належить РПК, не може бути звернено стягнення за майновими вимогами кредиторів.

 6.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) РПК або їх частини серед засновників (учасників), членів РПК, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органу управління ті інших пов'язаних з ними осіб.

 

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ РПК

7.1. Зміни та доповнення до Статуту РПК приймаються Вічем.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РПК

8.1. РПК припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.

8.2. Реорганізація РПК здійснюється на підставі рішення Віча РПК.

8.3. Ліквідація РПК здійснюється на підставі рішення Віча РПК або рішення суду.

8.4. У разі ліквідації, кошти та інше майно РПК використовується для виконання статутних завдань, або на благочинні цілі.

8.5. Після припинення діяльності РПК майно, надане йому у користування державними, громадськими організаціями або громадянами, повертається власникам.

8.6. За відсутності правонаступників майно РПК, переходить у власність держави.

 

До розділу