До розділу

 

Документи для реєстрації статуту громади

 

Зразок заяви для реєстрації

ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

ЗАЯВА

Просимо зареєструвати Статут релігійної громади „(назва)” Духовного центру "Руське Православне Коло" (населений пункт), прийнятий на Загальних Зборах (дата).
До заяви додаємо:
1. Протокол Загальних Зборів релігійної громади „(назва)”  Духовного центру "Руське Православне Коло";
2. Статут Релігійної громади „(назва)” Духовного центру "Руське Православне Коло";
3. Відомості про склад засновників Громади.
Керівний орган Громади знаходиться за адресою: (адреса)

(дата)

1. Прізвище, ім’я, по батькові / підпис
2….(не менше 10 чоловік)

 

Відомості про склад засновників громади „(назва)”

 

Прізвище, ім’я,
по батькові

 

Рік, місце народження

 

Домашня адреса

 

Паспорт
сер., №

 

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зразок Статуту

 

Прийнятий
Загальними Зборами
релігійної громади „Права”
Духовного центру
"Руське Православне Коло"
16 жовтня 2008 року

Затверджую:
Верховний Волхв (Голова)
Світовит Пашник

_______________________

СТАТУТ
релігійної громади „Права”
Духовного центру "Руське Православне Коло"

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Релігійна громада "Права" (далі – Громада) є місцевою організацією віруючих громадян і підпорядковується Духовному Центру “Руське Православне Коло” (далі – РПК) та його крайовому управлінню. У своїй фінансово-господарчій діяльності Громада є самостійною.
1.2. Громада керується рішеннями легітимних органів РПК, цим Статутом та чинним законодавством України.
1.3. Громада є неприбутковою організацією.
1.4. Громада є юридичною особою і може мати круглу печатку, штампи, власну символіку, рахунки в установах банків. Кругла печатка Громади містить власний символ, затверджений рішенням Загальних Зборів, назву Громади та інші написи у відповідності до вимог чинного законодавства України.
1.5. Адреса Громади: ............

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ
2.1. Метою Громади є сповідування, пропагування і поширення Руської Православної Віри, духовних знань, звичаїв народу Русі-України.
2.2. Завдання Громади:
- проведення обрядів, свят;
- відкриття і забезпечення діяльності храмів, святилищ, капищ, священних місць;
- благодійна діяльність;
- організація духовної освіти;
- взаємодопомога членів Громади, захист їх громадянських прав.
- захист довкілля, як живого прояву Рідних Богів;

3. ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДІ
3.1. Членом Громади може бути кожен русин, який визнає основи віровчення Руської Православної Віри, Статут Громади, пройшов обряд посвячення та бере активну участь у діяльності Громади. Кількість членів Громади визначається протокольно на підставі заяви.
3.2. Членство в Громаді припиняється рішенням Старостату, якщо член Громади порушив Статут Громади, завдав шкоди Громаді або за власним бажанням члена Громади.

4. УСТРІЙ ГРОМАДИ
4.1. Духовний Провідник Громади керує всією духовною діяльністю Громади і є Головою Громади. Духовний Провідник висвячується за рішенням Кола Владик Духовного центру і затверджується на Загальних зборах Громади.
4.2. Органом правління господарчою діяльністю Громади є Загальні Збори членів Громади.
4.3. Загальні Збори скликаються не менше, як раз на рік і мають такі повноваження:
- обирають Старостат (виконавчий орган Громади, до якого можуть входити: староста, писар, скарбник та інші) та перевірників на строк не більше 5-ти років. Старостат Громади затверджується Духовним Провідником Громади і є йому підпорядкованим;
- вносять зміни та доповнення до Статуту Громади;
- регулюють діяльність Громади.
4.4. Позачергові Загальні Збори Громади скликаються за рішенням Голови Громади або на вимогу не менше 1/3 чисельності членів громади.
4.5. Про скликання Загальних Зборів члени громади повідомляються не пізніше ніж за тиждень до дати проведення Головою або Старостою за дорученням Голови Громади.
4.6. Загальні Збори вважаються правомірними, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості членів Громади. Рішення Загальних Зборів приймаються простою більшістю голосів.
4.7. У разі незгоди з діяльністю Духовного Провідника (Голови) члени Громади за підписом більше половини членів мають право звернутися з відповідною заявою до Голови Духовного центру для вирішення питання переобрання Голови Громади.

5. ПРАВОВІ ЗАСАДИ
5.1. Громада для виконання своїх статутних завдань має право засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні, лікувальні заклади тощо), засоби масової інформації, які мають права юридичної особи.
5.2. При громаді можуть утворюватися товариства, братства, асоціації та інші об’єднання громадян.
5.3. Громада має право створювати навчальні заклади для здійснення релігійної освіти дітей і дорослих.

6. МАЙНОВИЙ СТАН ГРОМАДИ
6.1. Майно та кошти Громади складаються з добровільних внесків та інших надходжень, передбачених законодавством.
6.2. Майном і коштами Громади розпоряджається Голова (Духовний Провідник) Громади. У разі потреби він призначає своїх заступників з правом підпису.
6.3. Кошти Громади витрачаються на виконання мети і завдань.

7. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ
Зміни та доповнення до Статуту Громади приймаються Загальними Зборами.

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДИ
8.1. Рішення про припинення діяльності Громади, а також майнові і фінансові питання пов’язані з цим приймається на Загальних Зборах Громади.
8.2. У разі припинення діяльності Громади шляхом її реорганізації, все майно і кошти, що належать Громаді, переходять до її правонаступників або повертаються колишнім власникам.
8.3. Майно, надане Громаді у користування державними, громадськими організаціями або громадянами, після припинення її діяльності повертається власнику.
8.4. Всі питання, пов'язані з ліквідацією або реорганізацією Громади, вирішує Старостат Громади.

 


Зразки Змін і доповнень


Зміни та доповнення до Статуту Громади приймаються за рішенням Загальних Зборів.
Реєстрація Змін і доповнень здійснюється у тому ж порядку, що й Статут. Заява про Зміни і доповнення до облдержадміністрації підписується головою громади (підписи членів громади не потрібні). Протокол підписується Головою і Писарем Громади.

Приклади оформлення документів:

Зверху залишити місце (1/3 листа) для записів облдержадміністрації

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до "Статуту релігійної громади "(назва громади)"
Духовного центру "Руське Православне Коло"

1. Юридичну адресу змінити на:
(адреса)

2. Текст Статуту викласти у новій редакції: ...(на іншій сторінці)


або

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до "Статуту релігійної громади "(назва громади)"
(назва попередньої конфесії)"

1. Назву Статуту змінити на:
"Статут релігійної громади "(назва громади)"
Духовного центру "Руське Православне Коло"

2. Юридичну адресу змінити на:
(адреса)

3. Текст Статуту викласти у новій редакції: ...(на іншій сторінці)

 


Зразок протоколу загальних зборів

 

ПРОТОКОЛ №__
Загальних Зборів релігійної громади „(назва)”  Духовного центру "Руське Православне Коло"


від (дата) (населений пункт)

Присутні (кількість не менше 10) чоловік.


Порядок денний:
1. Затвердження Статуту Громади „(назва)”.
2. Реєстрація Статуту громади „(назва)” в органах влади.

1. Слухали: (прізвище). Зачитав проект Статуту громади.
Запропонував затвердити Статут, у разі вимоги органів реєстрації,
зробити відповідні поправки до Статуту.
Ухвалили одноголосно:
Прийняти Статут релігійної громади „(назва)” Духовного центру "Руське Православне Коло".
2. Слухали: (прізвище). Запропонувала звернутися до Запорізької обласної
 державної адміністрації із Заявою про реєстрацію Статуту громади „(назва)”.
Ухвалили одноголосно:
Зареєструвати Статут в органах влади.


Голова громади ____________________ (підпис та прізвище)

Писар ____________________ (підпис та прізвище)

 


Заява щодо юридичної адреси релігійної громади

 

ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАЯВА

Цим підтверджуємо, що мешканці квартири не заперечують, щоб релігійна
громада „(назва)” Духовного центру "Руське Православне Коло", була зареєстрована за адресою: (адреса).

(дата)

(Список мешканців і підписи)

 

До розділу