До розділу

 

 

 Сказання про стародавні минувшини руські (Сказання Захарихи)

 

Юрій Миролюбов

Юрій Миролюбов

 

"Сказания", скорее всего, принадлежит перу Юрия Миролюбова и за содержанием не годятся для использования в духовной деятельности родноверческих общин. Есть места в тексте «Сказаний», в которых можно узнать переделанные отрывки с Велесовой Книги. Также использованы известные легенды из описания нашей страны древними летописцами, описания жизни казаков и материалы археологических исследований. Припускаем, что могли быть использованы неизвестные старинные произведения, которые мог иметь в своей коллекции Юрий Миролюбов. Особенных доказательств современности текста не имеет смысла приводить. К сожалению, утверждения про древность «Сказаний», как довелесовой книги, приводит до унижения значимости Велесовой Книги, мировоззрения и быта наших Предков.

 

подружжя ГнатюківМы размещаем на сайте "Сказания" как художественное произведение на родноверческую тематику. Кроме того, в данной книге есть комментарии Валентина и Юлии Гнатюк, которые раскрывают некоторые интересные моменты нашей древней истории и помогают проследить деятельность исследователя летописей Ю. Миролюбова, архив которого до этого времени еще полностью не опубликован, а в нем могут быть ценные произведения древности.

 

Сказания о стародавних временах русских / Подготовка текстов, перевод и комментарии Ю.В. Гнатюк, В.С. Гнатюк. – М.: Белые альвы, 2003. – 144 с., илл. (docx)

 

 

«Сказання», скоріш за все, належать перу Юрія Миролюбова і за змістом не годяться для використанння у духовній діяльності рідновірськими громадами. Є місця в тексті «Сказань», в яких можна впізнати перероблені уривки з Велесової Книги. Також використані відомі легенди з описів нашої країни древніми літописцями, описи життя козаків і матеріали археологічних дослідженнь. Припускаємо, що могли бути використані невідомі старовинні твори, які міг мати в своїй колекції Юрій Миролюбов. Особливих доказів сучасності тексту не має потреби приводити. Нажаль, твердження про давнину «Сказань», як довелесової книги, приводить до приниження значимості Велесової Книги, світогляду і побуту наших Предків.

 

Пилип-Полян ЮрикМи розміщуємо на сайті "Сказання" як художній твір на рідновірську тему. Крім того, в цій книзі є коментарі Валентина і Юліі Гнатюків, котрі розкривають деякі цікаві моменти нашої древньої історії і допомагають прослідкувати діяльність дослідника літописів Ю. Миролюбова, архів якого до цього часу ще повністю не публікувався, а в ньому можуть бути цінні твори старовини.

 

Сказання про стародавні минувшини руські / Переклад з російської Пилип-Полян Юрик. - Запоріжжя: Дніпровський металург, 2007 - 232 с. (docx)

 

 

 

 

http://www.svit.in.ua

 

До розділу